โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ความรู้พื้นฐาน Grammar ชนิดของคำทั้ง 8 คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในสถานการณ์ประจำวันจากสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ฉลากผลิตภัณฑ์ และ Social Media ต่าง ๆ