โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่องานขาย, อังกฤษเพื่องานนวด, อังกฤษสำหรับพนักงานขาย, อังกฤษสำหรับพนักงานนวด, อังกฤษในร้านอาหาร

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในงานขาย การคุยกับลูกค้า ให้ข้อมูล ต่อรองราคา สาธิตสินค้า ในงานนวดและสปา การแนะนำบริการ สนทนาระหว่างการให้บริการ การคิดราคา ในงานอาหาและเครื่อมดื่ม การแนะนำรายการอาหาร การจดคำสั่ง การจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในการให้บริการ