โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, อังกฤษเพื่อการเดินทาง, อังกฤษเพื่อการโรงแรม

คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว เดินทาง และในโรงแรม การทำกำหนดการท่องเที่ยว บทสนทนาต่าง ๆ ในการเดินทาง ในโรงแรม ร้านอาหาร การนัดหมายเวลาและสถานที่ การบอกระยะทาง เวลาและเส้นทางต่าง ๆ