โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสำนักงาน

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษสำหรับสมัครงาน, อังกฤษสำหรับสำนักงาน, อังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์

การทำความเข้าใจประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คำศัพท์และสำนวนในสำนักงาน การนัดหมาย การฝากข้อความ การเขียนจดหมายธุรกิจ คำศัพท์และสำนวนในงานคอมพิวเตอร์ การเขียน E-mail และการสื่อสารทาง Social Network.