โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

การใช้งานโมบายเทคโนโลยี

การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้บริการ World Wide Web
การใช้บริการ Electronic Mail
การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
การใช้สังคมออนไลน์ (Social Network
การ Upload และ Download และข้อมูล