โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสำนักงาน

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษสำหรับสมัครงาน, อังกฤษสำหรับสำนักงาน, อังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์

การทำความเข้าใจประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คำศัพท์และสำนวนในสำนักงาน การนัดหมาย การฝากข้อความ การเขียนจดหมายธุรกิจ คำศัพท์และสำนวนในงานคอมพิวเตอร์ การเขียน E-mail และการสื่อสารทาง Social Network.

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่องานขาย, อังกฤษเพื่องานนวด, อังกฤษสำหรับพนักงานขาย, อังกฤษสำหรับพนักงานนวด, อังกฤษในร้านอาหาร

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในงานขาย การคุยกับลูกค้า ให้ข้อมูล ต่อรองราคา สาธิตสินค้า ในงานนวดและสปา การแนะนำบริการ สนทนาระหว่างการให้บริการ การคิดราคา ในงานอาหาและเครื่อมดื่ม การแนะนำรายการอาหาร การจดคำสั่ง การจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในการให้บริการ

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, อังกฤษเพื่อการเดินทาง, อังกฤษเพื่อการโรงแรม

คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว เดินทาง และในโรงแรม การทำกำหนดการท่องเที่ยว บทสนทนาต่าง ๆ ในการเดินทาง ในโรงแรม ร้านอาหาร การนัดหมายเวลาและสถานที่ การบอกระยะทาง เวลาและเส้นทางต่าง ๆ

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ความรู้พื้นฐาน Grammar ชนิดของคำทั้ง 8 คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในสถานการณ์ประจำวันจากสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ฉลากผลิตภัณฑ์ และ Social Media ต่าง ๆ