โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

คีย์บอร์ด

คีย์บอร์ด, การเล่นคีย์บอร์ด, โซโล่คีย์บอร์ด

สอนหลักการ การเตรียมเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์คีย์บอร์ด การอ่านโน้ตสากล การจับคอร์ด การโซโล่คีย์บอร์ด การเล่นรวมวง การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี