โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ขับร้อง

ขับร้อง, ร้องเพลง, การดนตรี

สอนหลักการออกเสียง การฟังเสียง การร้องเพลงประเภทต่างๆ