โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
ม้วน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

โรงเรียนฝึกอาชีพ (ม้วน บำรุงศิลป์) 

ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ในบริเวณที่ดินของกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับบริจาคจาก นางม้วน บำรุงศิลป์บนพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ 3 งาน เพื่อจัดตั้งสถานศึกษา

 

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 87 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ขนาดพื้นที่

3 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา

ภายในโรงเรียน

มีอาคารเรียน 4 ชั้น 3 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครูและนักศึกษากราบไหว้บูชา

– พระพรหม
– พระพิฆเนศ
– พระวิษนุกรรม
– พ่อขุนรามคำแหง
– ศาลคุณย่าม้วน

นโยบาย “สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้”

1. ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเรียนรู้
3. สร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดเป็นเศรฐกิจดิจิตอล
4. เผยแพร่ภูมิปัญญาด้วยสื่อสังคมออนไลน์
5. พัฒนากำลังพลของชุมชนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

จุดเด่นของสถานศึกษา

เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ ( VISION )

“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเศรษฐกิจ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม วิถีไทย นำไปสู่การพัฒนาสังคม”

ปรัชญา ( Philosophy )

“ทักษะดี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์พัฒนา”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ และบริการชุมชน”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ทักษะดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ”

หลักสูตร ที่น่าสนใจ

สร้างแบบตัด, สร้างแพทเทิร์น, pattern, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, สร้างแบบกางเกงสตรี, ตัดเย็บกางเกงสตรี, สร้างแบบชุดติดกัน, ตัดเย็บชุดติดกัน
เสื้อผ้าสตรี 5
สอนสร้างแบบและตัดเย็บ กางเกงสตรี และชุติดกันแบบต่างๆ สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงกับชุดติดกันได้
ดูหลักสูตร
เรียนซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ซ่อมเครื่องปรับอากาศ, เรียนซ่อมแอร์
เครื่องปรับอากาศ
สอนหลักการของไฟฟ้าทั่วไป อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ดูหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, อังกฤษเพื่อการเดินทาง, อังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว
คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว เดินทาง และในโรงแรม การทำกำหนดการท่องเที่ยว บทสนทนาต่าง ๆ ในการเดินทาง...
ดูหลักสูตร
การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
ในการสอนนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในท่าต่างๆในการนวดและเทคนิคในการนวดน้ำมันหอมและการใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยมาใช้นวดแต่กลิ่นมีคุณสมบัติอย่างไร...
ดูหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษสำหรับสมัครงาน, อังกฤษสำหรับสำนักงาน, อังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสำนักงาน
การทำความเข้าใจประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คำศัพท์และสำนวนในสำนักงาน การนัดหมาย...
ดูหลักสูตร
การต่อวงจรไฟฟ้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
สอนหลักการไฟฟ้าทั่วไป เครื่องวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันในงานติดตั้งไฟฟ้า...
ดูหลักสูตร