โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
ม้วน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

โรงเรียนฝึกอาชีพ (ม้วน บำรุงศิลป์) 

ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ในบริเวณที่ดินของกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับบริจาคจาก นางม้วน บำรุงศิลป์บนพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ 3 งาน เพื่อจัดตั้งสถานศึกษา

 

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 87 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ขนาดพื้นที่

3 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา

ภายในโรงเรียน

มีอาคารเรียน 4 ชั้น 3 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครูและนักศึกษากราบไหว้บูชา

– พระพรหม
– พระพิฆเนศ
– พระวิษนุกรรม
– พ่อขุนรามคำแหง
– ศาลคุณย่าม้วน

นโยบาย “สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้”

1. ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเรียนรู้
3. สร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดเป็นเศรฐกิจดิจิตอล
4. เผยแพร่ภูมิปัญญาด้วยสื่อสังคมออนไลน์
5. พัฒนากำลังพลของชุมชนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

จุดเด่นของสถานศึกษา

เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ ( VISION )

“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเศรษฐกิจ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม วิถีไทย นำไปสู่การพัฒนาสังคม”

ปรัชญา ( Philosophy )

“ทักษะดี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์พัฒนา”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ และบริการชุมชน”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ทักษะดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ”

หลักสูตร ที่น่าสนใจ

80806
ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
ซ่อม ประกอบ ทำความสะอาด อัพเกรดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน...
ดูหลักสูตร
ประกาศรับสมัครวิทยากร Muvmi 1
ผลิตสื่อภาพยนตร์
การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาระบบดิจิทัล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการการ ออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา หลักการการออกแบบเพื่อผลิตสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ...
ดูหลักสูตร
การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
ในการสอนนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในท่าต่างๆในการนวดและเทคนิคในการนวดน้ำมันหอมและการใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยมาใช้นวดแต่กลิ่นมีคุณสมบัติอย่างไร...
ดูหลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพนักงานขับรถ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพนักงานขับรถ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพนักงานขับรถ หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์...
ดูหลักสูตร
สอนซ่อมโทรศัพท์มือถือ
ช่างซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ การบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน...
ดูหลักสูตร