โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่

ซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ การบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพได้