โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

การต่อวงจรไฟฟ้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

สอนหลักการไฟฟ้าทั่วไป เครื่องวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันในงานติดตั้งไฟฟ้า การติตตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร