หลักสูตรพาณิชยกรรม

อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

2020-04-26T03:38:19+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในธุรกิจการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2020-04-26T03:44:04+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตามรายการที่ให้ฝึกปฏิบัติ

กราฟิกและแอนิเมชั่น

2020-04-26T03:45:04+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันประเภทและคุณลักษณะของกราฟิกแอนิเมชันการทำโครงงานกราฟิกและแอนิเมชันการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างกราฟิกแอนิเมชัน การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

อินเตอร์เน็ตอีคอมเมิร์ช

2020-04-26T03:45:17+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช หลักการของระบบอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ชการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการซื้อขายสินค้าด้วยระบบอีคอมเมิร์ช

ภาษาอังกฤษ

2020-04-22T22:50:55+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่องานขาย งานโรงแรม งานนวดและสปา และงานสำนักงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่องานนวดและสปา ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม

43 ลาดพร้าว ซอย 71 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10320

Phone: 02-514-1840

Web: โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ มหานคร ม้วน บำรุงศิลป์

เรื่องล่าสุด