Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ภาพกิจกรรม ผลงานวิชาการ เกี่ยวกับโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) อับเดทครั้งล่าสุด วันที่ 21 มิถุนายน 2562

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

อับเดทครั้งล่าสุด วันที่ 3 ธันวาคม 2562

บุคลากรในโรงเรียน

 

ฝ่ายบริหาร

 
 
นายณรงค์ฤทธิ์ ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา           
 
-----ว่าง---------
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา      
 

 

 
 

ครูผู้สอน

 
 
อาจารย์บุญร่วม      เหล็กสูงเนิน 
สอนแผนกวิชาช่างจักรยานยนต์
 
----ว่าง----    
สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี
 
อาจารย์ชุติมา เฟื่องฟุ้ง     
สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี
 
อาจารย์ศรอุษา       ศรีพุฒตาล  
สอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 
อาจารย์สมศักดิ์      เย็นประสิทธิ์ 
สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องทำความเย็น
 
อาจารย์สังวาลย์      ธวัชสุภา      
สอนแผนกวิชาช่างซอยผม ช่างม้วนผม
 
อาจารย์สิริกร ภาวิษย์พร   
สอนแผนกวิชาช่างซอยผม ช่างม้วนผม
 
อาจารย์ดลพร    มีธรรมสวนะ
สอนแผนกวิชาช่างตัดผมชาย
 
อาจารย์กีรติ  ธรรมเนียมดี
สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 
อาจารย์อริยะ สยลัน
สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 
อาจารย์คัทลิยา จรัลศิริรัตน์    
สอนแผนกวิชาภาษาจีน
 
อาจารย์พิตรานันท์  ศรีเสริม      
สอนแผนกวิชานวดแผนไทย
 
อาจารย์กมลวรรณ   ตันติวรุณ    
สอนแผนกวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
อาจารย์ศุภมิตร ยุวัฒนะ
สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ อีคอมเมอร์ช
     
 

ฝ่ายธุรการ

 
 
นางสาวปิยนันท์      จันทรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
นายภัทราวุธ          ใจเย็น
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอดิศักดิ์          อนุเวช
พนักงานสถานที่    
 
พนักงานสถานที่    
 
พนักงานสถานที่    

 

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ www.bmatraining.ac.th