ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

ภาคเรียน 1/2565 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565

เปิดเรียนมอบตัว วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หลักสูตร วิชาช่าง

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น

ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อธิบายทุกชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์การประกอบ อัพเกรด และการซ่อมแซม คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน อยากจะให้ทุกท่านเห็นประโยชน์และความสำคัญและยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 305 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร วิชาคอมพิวเตอร์

ภาษาจีน

– หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
– หลักสูตรภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ
รายละเอียดหลักสูตร

ซ่อมรถจักรยานยนต์

– หลักสูตรเครื่องจักรยานยนต์
– หลักสูตรไฟฟ้ารองรับน้ำหนัก
ห้ามล้อจักรยานยนต์
รายละเอียดหลักสูตร

ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)