Project Description

ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น

7-51112 .หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น 200

ครูผู้สอน

อาจารย์รชาทวา แก้วประพาฬ (ครูแน๊ท)
อาจารย์รชาทวา แก้วประพาฬ (ครูแน๊ท)