Project Description

วิชาขนมปัง พาย และโดนัท

31301 หลักสูตรขนมอบ

ครูผู้สอน

อาจารย์ศรอุษา ศรีพุฒตาล
อาจารย์ศรอุษา ศรีพุฒตาล
วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วทม.บ คหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์