Project Description

ครูผู้สอน

ชื่อ-สกุล : ชุติมา เฟื่องฟุ้ง
ชื่อ-สกุล : ชุติมา เฟื่องฟุ้งตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตร์ศึกษา (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาโท  การวัดและประเมินผลการศึกษา