Project Description

วิชาเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 

11301 หลักสูตรวิชาการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ครูผู้สอน

อาจารย์บุญร่วม เหล็กสูงเนิน
อาจารย์บุญร่วม เหล็กสูงเนิน