Project Description

วิชาอาหารไทย

31302 หลักสูตรอาหารไทย

ครูผู้สอน

อาจารย์ศรอุษา ศรีพุฒตาล
อาจารย์ศรอุษา ศรีพุฒตาล
วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วทม.บ คหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์