2020-04-22T22:55:27+07:00

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและสารทำความเย็นในงานเครื่องปรับอากาศ การเลือกการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องบำรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องปรับอากาศ

2020-04-22T22:55:37+07:00

เครื่องจักรยานยนต์

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้น การใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ และความปลอดภัย และความปลอดภัยในงานเครื่องจักรยานยนต์ หลักการทำงานของเครื่องจักรยานยนต์ การถอด-ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่ง ระบบส่งกำลัง คลัตช์ เกียร์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน

2020-04-22T22:50:55+07:00

ภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่องานขาย งานโรงแรม งานนวดและสปา และงานสำนักงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่องานนวดและสปา ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ

2020-04-22T22:55:42+07:00

ช่างผมสุภาพบุรุษ

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติในเรื่องกฎระเบียบการเปิดร้านสุขลักษณะ สุขอนามัยของช่าง สุขลักษณะที่ผมตัด จรรยาบรรณการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง และงานบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ สำหรับผมทรางต่างๆ ปฎิบัติเกี่ยวกับการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ทรงนักเรียน ทรงรองหวี

2020-04-22T22:55:49+07:00

ช่างผมสุภาพสตรี

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย วิธีการใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม การซอยผมทรงบ๊อบ การซอยผมทรงมอส การซอยผมทรงฟาร่าห์ การซอยผมทรงสั้น (สมัยนิยม) และการกำหนดราคาค่าบริการ

2020-04-22T22:56:05+07:00

อุตสาหกรรมเสื้อ กางเกง บุรุษ

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม วิธีการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม และวิธีการเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบกับจักรอุตสาหกรรม ปฎิบัติเกี่ยวกับงานตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม งานเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม และงานเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบจักรอุตสาหกรรม

2020-04-22T22:56:12+07:00

เสื้อผ้าสตรี 5

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกางเกงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างและแยกแบบตัดกางเกงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบของตัวกางเกงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกางเกงสตรีแบบต่างๆ

2020-04-22T22:56:16+07:00

เสื้อผ้าสตรี 3

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างแบบและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบ ให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบกระโปรงสตรี การวางแบบและการตัดเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกระโปรงสตรีแบบต่างๆ