2020-04-26T03:38:19+07:00

อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในธุรกิจการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2020-04-26T03:44:04+07:00

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตามรายการที่ให้ฝึกปฏิบัติ

2020-04-26T03:45:44+07:00

แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตามรายการที่ให้ฝึกปฏิบัติ

2020-04-26T03:44:49+07:00

การผลิตสื่อภาพยนตร์

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันประเภทและคุณลักษณะของกราฟิกแอนิเมชันการทำโครงงานกราฟิกและแอนิเมชันการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างกราฟิกแอนิเมชัน การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

2020-04-22T22:59:14+07:00

สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงสร้างแบบตัด วิธีการวัดตัว สร้างแบบเสื้อต้นแบบ ย้ายเกล็ดแบบตัดสร้างแบบ แยกแบบตัด เผื่อตะเข็บตัดเสื้อสตรี ข้อควรระวังในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดตัว งานวัดตัว งานสร้างแบบเสื้อต้นแบบ งานย้ายเกล็ดแบบตัด งานสร้างแบบตัด งานแยกแบบตัด งานเผื่อตะเข็บตัดเสื้อผ้าสตรี

2020-04-22T22:54:58+07:00

อาหารไทย ขนมไทย

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย วิธีการประกอบอาหารไทย เทคนิคและข้อควรระวังในการประกอบอาหารไทย วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวังในการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ วิธีการจัดตกแต่งจาน วิธีการคิดต้นทุน

2020-04-22T22:55:12+07:00

ขนมอบ

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการทำคุกกี้และเค้ก เทคนิคและข้อควรระวังในการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเก็บรักษาคุกกี้และเค้กและการแต่งหน้าก่อนและหลังการบรรจุ การคิดต้นทุน กำไร และการกำหนดราคาขาย

2020-04-26T03:45:04+07:00

กราฟิกและแอนิเมชั่น

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันประเภทและคุณลักษณะของกราฟิกแอนิเมชันการทำโครงงานกราฟิกและแอนิเมชันการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างกราฟิกแอนิเมชัน การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

2020-04-26T03:45:17+07:00

อินเตอร์เน็ตอีคอมเมิร์ช

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช หลักการของระบบอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ชการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการซื้อขายสินค้าด้วยระบบอีคอมเมิร์ช

2020-04-26T03:41:30+07:00

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ วิธีการและขั้นตอนการอัพเกรดคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะเฉพาะในการประกอบคอมพิวเตอร์ วิธีการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ วิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ การติดตั้งไดร์เวอร์ต่างๆ

2020-04-26T03:45:31+07:00

เดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับกฏและมาตรฐาน วิธีคำนวณค่าปริมาณทางไฟฟ้า วิธีการเขียนแบบไฟฟ้า วิธีการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า วิธีการต่อวงจรไฟฟ้า และวิธีการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า โดยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผลงานที่ทำได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

หลักสูตรเพิ่มเติม