กำหนดการรับสมัครเรียนตลอดปี

รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนเมษายน
เปิดเทอม เดือนพฤษภาคม

รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร เดือนสิงหาคม
เปิดเทอม เดือนกันยายน

รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน
เปิดเทอม เดือนธันวาคม

ขั้นตอนการสมัครเรียน ณ โรงเรียนม้วนบำรุงศิลป์
1. เริ่มขั้นตอน
2. ติดต่อเจ้าหนน้าที่ ณ ห้องธุรการ
3. แจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการ
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
5. ผู้สมัครเรียนรับใบสมัครเรียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
6. รับบัตรคิวหรือรอฟังเรียกจากเจ้าหน้าที่
7. ยื่นใบสมัครเรียนพร้อมหลักฐานกับเจ้าหน้าที่
8. เจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อดำเนินการ
9. เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรายงานตัวให้กับผู้สมัครเรียน
10. สิ้นสุดขั้นตอน