สมัครเรียนออนไลน์ กดที่นี้เพื่อสมัครเรียนออนไลน์

ภาคเรียน 1/2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2566

เปิดเรียนมอบตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

กำหนดการรับสมัครเรียนตลอดปี

รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนเมษายน
เปิดเทอม เดือนพฤษภาคม

รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร เดือนสิงหาคม
เปิดเทอม เดือนกันยายน

รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน
เปิดเทอม เดือนธันวาคม

ขั้นตอนการสมัครเรียน ณ โรงเรียนม้วนบำรุงศิลป์
1. เริ่มขั้นตอน
2. ติดต่อเจ้าหนน้าที่ ณ ห้องธุรการ
3. แจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการ
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
5. ผู้สมัครเรียนรับใบสมัครเรียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
6. รับบัตรคิวหรือรอฟังเรียกจากเจ้าหน้าที่
7. ยื่นใบสมัครเรียนพร้อมหลักฐานกับเจ้าหน้าที่
8. เจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อดำเนินการ
9. เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรายงานตัวให้กับผู้สมัครเรียน
10. สิ้นสุดขั้นตอน

หลักฐานการสมัครเรียน

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป/หลักสูตร

– สำเนาบัตรประชาชน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

– ชาย-หญิง

– อายุ 14 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ โดยอ่านออกเขียนได้

– สุขภาพแข็งแรง