มาตราการสมัครเรียนช่วงโควิด 19

ต้องฉีดวัคฉีนโควิด 19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

ต้องตรวจ ATK มาแสดงในวันมอบตัว

ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา