คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เลขานุการผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และ
โฆษกของกรุงเทพมหานคร

เลขานุการผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
และโฆษกของกรุงเทพมหานคร