โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ