โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

วิจัยชั้นเรียน 3/2566

ผู้จัดทำวิจัย กัลย์ ตันไสว

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนด้วยสื่อวีดีโอเรื่องการวาดท่าโพสหุ่นแฟชั่นของนักเรียนวิชาออกแบบแฟชั่น

ผู้จัดทำวิจัย กาญจนา สุมาลัย

เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงานฝึกทักษะ เรื่อง เครื่องมือวัดทาง ไฟฟ้าด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผู้จัดทำวิจัย กีรติ ธรรมเนียมดี

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใชสื่อวีดีโอการสอนเรื่องการเจาะกระเป๋าหลังกางเกงของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ

ผู้จัดทำวิจัย ขวัญเรือน สืบนิพนธ์

เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใช้บัตรคำช่วยจำตัวเลขแทนดวงดาว สำหรับผู้เรียนหลักสูตรโหราศาสตร์ประยุกต์

ผู้จัดทำวิจัย ชัชพล ศรีคำฝั้น

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการสร้างคลิปวีดีโอภาพการ์ตูนอนิเมชั่น หลักสูตรวิชาการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาระบบดิจิทัล

ผู้จัดทำวิจัย ชุติมา เฟื่องฟุ้ง

เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อวิดีโอการเย็บซิปหน้าของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเสื้อผ้าสตรี 5

ผู้จัดทำวิจัย ธนศักดิ์ บุญจิตธรรม

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการสอนโดยใช้สื่อวีดีโอเรื่องระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ผู้จัดทำวิจัย ธณัชชานันท์ ไชยเสนา

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องตัวอย่างลายเย็บและลายปักผ้าจักรรุ่น JANOME DC6100 และ DM7200 นักศึกษาหลักสูตรผลิตภัณฑ์งานผ้า 1

ผู้จัดทำวิจัย นักรบ แนวณรงค์

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการสอนโดยใช้สื่อวีดีโอเรื่องการใช้เมโทรนอมสร้างจังหวะในการร้องเพลงของนักศึกษาหลักสูตรวิชาขับร้อง

ผู้จัดทำวิจัย บุญร่วม เหล็กสูงเนิน

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใช้สื่อวีดีโอการสอน เรื่องงานหมุน เครื่องรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ของนักศึกษาหลักสูตร เครื่อง จักรยานยนต์

ผู้จัดทำวิจัย ผานิตชา จันทรสมโภช

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการสอนโดยใช้สื่อวีดีโอการสอนเรื่องการเขียนเทียนในงานบาติก ของนักศึกษาหลักสูตรบาติก

ผู้จัดทำวิจัย พิตรานันท์ ศรีเสริม

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงพอกผิวสมุนไพรสูตรธรรมชาติของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบริการเพื่อความงาม

ผู้จัดทำวิจัย ศิริวรรณ ดวงแข

เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างแขนเสื้อแบบต่างๆ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

ผู้จัดทำวิจัย สิริกร ภาวิษย์พร

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้สื่อวีดีโอการสอนเรื่องการซอยผมทรงมอสของนักศึกษาหลักสูตรวิชาช่างซอยผมสตรี

ผู้จัดทำวิจัย สมศักดิ์ เย็นประสิทธ์

เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการสอนโดยใช้สื่อวีดีโอเรื่องการต่อวงจรปลั๊กพ่วงเพื่ออ่านค่าทางไฟฟ้าโดยติดตั้งอุปกรณ์อ่านค่า วัตต์ โวลท์ แอมป์ อุณหภูมิ และเวลา เพื่ออ่านค่าทางไฟฟ้าของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ

ผู้จัดทำวิจัย ศุภมิตร ยุวัฒนะ

เรื่องศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิอร์ช รอบบ่าย รุ่น3/66 ในเรื่องการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา